WawaOsobowe.pl

U NAS ZAPŁACISZ KARTĄ! Akceptujemy płatności kartami płatniczymi

payment

Wynajem samochodów dostawczych, warunki:

1. Warunkiem zawarcia umowy wynajmu jest ukończenie przez kierującego 24 lat oraz posiadanie ważnego prawa jazdy od co najmniej 4 lat. Wynajmu pojazdu mogą dokonywać tylko obywatele Unii Europejskiej. Samochód dostawczy nie może być podnajmowany osobom trzecim ani oddawany do używania na podstawie jakiegokolwiek innego tytułu prawnego bez uprzedniej pisemnej zgody wypożyczającego auto.

2.Dokumenty niezbędne do dokonania wynajmu samochodu dostawczego: ważne na terenie Rzeczypospolitej prawo jazdy oraz Obywatele Polski - dowód osobisty lub paszport, Obcokrajowcy – paszport.

3.Opłata za wynajem auta dostawczego pobierana z góry za okres podany w umowie najmu. W przypadku dokonania rezerwacji opłata za wynajem samochodu zostaje pomniejszona o kwotę opłaty rezerwacyjnej. Opłata za wynajem nie obejmuje paliwa zużytego przez najemcę.

4. Kaucja zabezpieczająca wynosi 800 PLN.. Pobierana jest w momencie odbioru samochodu dostawczego przez najemcę. Podlega zwrotowi przy zwrocie samochodu dostawczego do wypożyczalni. W przypadku naruszenia regulaminu i/lub umowy najmu kaucja zostaje potrącona na rzecz wypożyczającego. W przypadku, gdy kaucja nie pokrywa roszczeń wypożyczającego ma on prawo naliczyć dodatkową opłatę pokrywającą straty poniesione na skutek złamania niniejszego regulaminu i/lub umowy najmu.

5. Miejsca odbioru i/lub zwrotu pojazdu. W przypadku odbioru pojazdu z miejsc wyznaczonych przez wypożyczalnie aut dostawczych Warszawa opłaty za dostarczenie i (lub) odbiór samochodu nie pobiera się. W przypadku wynajmu auta w innych lokalizacjach opłata za dostarczenie i (lub) odbiór pojazdu ustalona jest wg cennika. Miejsce odbioru i (lub) zwrotu oraz koszt dostarczenia pojazdu określony jest w umowie najmu. Najemca zobowiązuje się do zwrotu zatankowanego do pełna pojazdu z pełnym wyposażeniem, dokumentami i kluczykami w  ustalonym w umowie miejscu i czasie.

6. Czas, w jakim najemca dysponuje wynajętym samochodem dostawczym, określony w umowie najmu . W przypadku opóźnienia zwrotu pojazdu ponad 2 godziny zostanie naliczona opłata za kolejną pełną dobę wynajmu. Naliczenie opłaty za kolejną dobę nie jest równoznaczne z przedłużeniem umowy najmu.

7. Zmiana okresu wynajmu auta dostawczego. W trakcie trwania umowy, przedłużenie okresu wynajmu samochodu może nastąpić tylko za pisemną zgodą wypożyczalni aut nie później niż 24 godziny przed wygaśnięciem umowy. Zwrot samochodu przed zakończeniem umowy najmu z jakichkolwiek przyczyn nie uprawnia do zwrotu opłaty za wynajem auta. W przypadku samowolnego przedłużenia okresu wynajmu zostanie naliczona opłata karna w wysokości 500 PLN netto za każdą dodatkową dobę najmu. Jeżeli przedłużenie przekroczy 48 godzin będzie traktowane jako samowolne przywłaszczenie pojazdu. W takiej sytuacji Wypożyczający upoważniony jest do osobistego odbioru samochodu od najemcy. Koszt odbioru samochodu wynosi 500 zł i zostanie powiększony o podatek VAT, Wypożyczający powiadomi również Policję o dokonaniu kradzieży pojazdu.

8. Wyjazd poza teren Rzeczypospolitej Polskiej pojazdem wypożyczalni samochodów dostawczych musi być zgłoszony wypożyczającemu. Zabrania się wyjazdu poza teren Unii Europejskiej.

8a.W przypadku kradzieży, włamania,awarii lub zniszczenia samochodu dostawczego poza granicami Rzeczy Pospolitej Polskiej najemca zobowiązany jest natychmiast po stwierdzeniu szkody zawiadomić policję oraz przedstawiciela wypożyczalni samochodów dostawczych Warszawa. Niedotrzymanie tego warunku traktowane będzie jako rażące naruszenie umowy najmu i skutkować będzie potrąceniem kaucji oraz obciążeniem najemcy pełnymi kosztami przywrócenia pojazdu do stanu z przed zaistniałej szkody. W przypadku kradzieży radia wraz z panelem i (lub) nawigacji, najemca zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów naprawy zaistniałych uszkodzeń oraz zwrotu kosztów radia i (lub) nawigacji.Ponadto najemca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności związanych z usunięciem uszkodzeń pojazdu, oraz sprowadzenia pojazdu do Polski w miejsce wskazane przez wynajmującego.

9. Zabrania się następującego postępowania z wynajętym samochodem dostawczym: użytkowania wbrew jego przeznaczaniu (przewóz ładunków o masie przekraczającej jego ładowność, przewóz większej ilości osób niż to stanowi dowód rejestracyjny, przewożenia materiałów, które mogą uszkodzić pojazd lub otoczenie), pozostawiania pojazdu otwartego, pozostawiania w pojeździe dokumentów oraz kluczyków, kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków lub innych zabronionych środków, w tym lekarstw, które zgodnie ze swym działaniem, przeznaczeniem lub wedle rozsądnej oceny mogą utrudniać lub uniemożliwiać prowadzenie pojazdu mechanicznego, użytkowania pojazdu uszkodzonego, holowania innych pojazdów, poruszania się po drogach nieutwardzonych, tankowaniem paliwem nieodpowiednim do danego typu pojazdu, udziału rajdach..

10. W czasie najmu auta najemca zobowiązany jest do: posiadania prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego oraz potwierdzenia zawarcia umowy OC, umowy najmu pojazdu. Przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Zabezpieczania pojazdu przed kradzieżą a w szczególności zamykania pojazdu w czasie postoju oraz włączania urządzeń antywłamaniowych. Sprawdzania stanu oleju silnikowego, płynu chłodzącego, oświetlenia pojazdu. Ewentualne braki najemca uzupełnia na własny koszt.

11. Samochód posiada ubezpieczenie na warunkach firmy ubezpieczeniowej w zakresie OC, AC, ASS oraz NW. Najemca zobowiązany jest do zapoznania się oraz przestrzegania warunków umowy ubezpieczenia. W przypadku utraty pojazdu wraz z dowodem rejestracyjnym i (lub) kluczykami najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną. Złamanie warunków ubezpieczenia traktowane będzie jak złamanie warunków regulaminu i umowy najmu i skutkuje pełną odpowiedzialnością materialną Najemcy. Najemca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność materialną za szkody powstałe z własnej winy a nie objęte polisą AC. Za szkody objęte polisą AC użytkownik odpowiada do kwoty udziału własnego tj. wpłaconej kaucji. W przypadku szkód do jej wysokości użytkownik ponosi pełny koszt naprawy pojazdu. Najemca ponosi pełny koszt naprawy uszkodzeń wnętrza auta dostawczego (tapicerka, pasy bezpieczeństwa, radio,cb radio, nawigacja, itp.) wynikających z winy najemcy a nie związanych z kolizją lub kradzieżą pojazdu. Wszelkie zaplamienia tapicerki powstałe w czasie najmu zostaną usunięte na koszt najemcy.

12. Zagubienie dokumentów lub kluczyków traktowane będzie jak złamanie niniejszego regulaminu i umowy najmu. W takiej sytuacji, kaucja nie zostanie zwrócona, najemca poniesie pełny koszt odtworzenia dokumentów i (lub) kluczyków do pojazdu. W przypadku zaistnienia kolizji lub wypadku drogowego najemca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia: Policji, Pogotowia ratunkowego o ile wymaga tego sytuacja (są ranni) oraz Wypożyczającego. Najemca zobowiązany jest ponadto do zabezpieczenia miejsca wypadku tak by zaistniała szkoda nie uległa powiększeniu. Najemca nie ma prawa do zawierania jakiejkolwiek ugody z innymi uczestnikami zdarzenia drogowego. Niedotrzymanie tego warunku traktowane będzie jako rażące naruszenie regulaminu i umowy najmu i skutkować będzie potrąceniem kaucji oraz obciążeniem najemcy pełnymi kosztami przywrócenia pojazdu do stanu z przed zaistniałej szkody.

13. W przypadku kradzieży, włamania lub zniszczenia samochodu dostawczego najemca zobowiązany jest natychmiast po stwierdzeniu szkody zawiadomić policję oraz przedstawiciela wypożyczalni samochodów dostawczych Warszawa. Niedotrzymanie tego warunku traktowane będzie jako rażące naruszenie umowy najmu i skutkować będzie potrąceniem kaucji oraz obciążeniem najemcy pełnymi kosztami przywrócenia pojazdu do stanu z przed zaistniałej szkody. W przypadku kradzieży radia wraz z panelem i (lub) nawigacji, najemca zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów naprawy zaistniałych uszkodzeń oraz zwrotu kosztów radia i (lub) nawigacji.

14. W przypadku awarii samochodu dostawczego Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia przedstawiciela wypożyczającego i postępować ściśle zgodnie z jego instrukcjami.  Jeżeli nastąpi wyłączenie z ruchu pojazdu na terenie Polski na okres dłuższy niż 12 godzin, najemcy przysługuje prawo do zastąpienia pojazdu innym o podobnym standardzie lub w przypadku braku takiej możliwości zwrot pieniędzy za niewykorzystany okres. Czas najmu samochodu dostawczego zostaje przedłużony o czas pozostawania pojazdu w serwisie lub o czas dostarczenia pojazdu zastępczego. Wypożyczalnia samochodów dostawczych nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty poniesione przez najemcę w skutek awarii samochodu.

15. Najemca nie jest upoważniony do dokonywania napraw oraz okresowych przeglądów pojazdu. Przy przebiegu wskazanym na umowie (+/-500 km) najemca zobowiązuje się do dostarczenia pojazdu wypożyczającemu w uzgodnionym miejscu i czasie celem dokonania przeglądu. W przypadku niemożliwości dokonania w/w przeglądu przez wypożyczalnie samochodów dostawczych z winy najemcy, wypożyczający obciąży najemcę pełnym kosztem przeglądu oraz poniesionymi stratami (Np. utrata gwarancji).

16. Wszelki spory wynikłe w trakcie realizacji umowy najmu rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby wypożyczającego.

17.Wypożyczalnia aut dostawczych zastrzega sobie prawo do odmowy wynajmu (przedłużenia umowy wynajmu) pojazdu bez podania przyczyny.